Reset Password

ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

สำหรับข้อมูลในส่วนของ Password นั้น ทางเว็บไซต์ฯ ได้จัดเก็บในรูปแบบ "การเข้ารหัส" จึงไม่สามารถอ่านค่าที่แท้จริงได้ ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ท่านกดปุ่ม "Submit" ระบบจะทำการ Reset Password ใหม่ให้กับท่าน พร้อมแจ้งรายละเอียดไปยัง E-Mail Address ที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้


โปรดกรอก E-Mail Address ที่เคยลงทะเบียนเอาไว้


E-Mail Address :    
Login Page     Register